Pages

esmaspäev, 20. jaanuar 2014

Vabaühenduse tegevuse eetilised põhimõtted


Oma igapäevases tegevuses lähtub Pärnu Käsikellastuudio MTÜ Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest ning alljärgnevast eetikakoodeksist. See dokument sätestab vabaühenduse väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

 

VABAÜHENDUSE TEGEVUSE EETILISED PÕHIMÕTTED

 Demokraatlik juhtimine ja toimimine

 1. Vabaühendusel on selge ja arusaadav missioon. Vabaühendus järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
 2.Vabaühendus väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Vabaühendus kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
 3. Vabaühendus kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
 4. Vabaühendus peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
 5. Vabaühendus püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
 6. Vabaühendus, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt. 

Kodanikujulgus ja hoolivus

 7. Vabaühendus ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
 8. Vabaühendus, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
 9. Vabaühendus ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks. 

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

 10. Vabaühendus kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
 11. Vabaühendus lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest. 

Vastutus ja aruandmiskohustus

 12. Vabaühendus annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
 13. Vabaühendus peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
 14. Vabaühendus avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas. 

Avatus ja läbipaistvus

 15. Informatsioon vabaühenduse missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
 16. Vabaühendus suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
 17. Vabaühendus on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks. 

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

 18. Vabaühendus on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
 19. Vabaühendus ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks. 

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

 20. Vabaühendus peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
 21. Vabaühendus austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust. 

Sallivus

 22. Vabaühendus tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
 23. Vabaühendus ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

teisipäev, 14. jaanuar 2014

MTÜ Pärnu Käsikellastuudio tutvustus


Pärnu Käsikellastuudio MTÜ tegutseb eesmärgiga edendada ja propageerida käsikellamuusikat kui haruldast, omanäolist ja Eestis küllaltki vähelevinud musitseerimisviisi käsikellamängijatele, töötubades osalejatele, kontserdipublikule. Soovime, et igal sügisel mängijate arv stuudios kasvaks ning saaksime veelgi suuremale arvule lastele ja täiskasvanutele kvaliteetset hobiharrastust pakkuda ning nende mängutehnilist vilumust kasvatada. MTÜ jätkusuutlikkuse tagamiseks korraldame muuhulgas ka avalikke kontserte ning pakume muusikalist teenust erinevatele ettevõtetele.

Tegevuse ulatus: MTÜ tegutseb enamasi Pärnus ja Eestis, kuid oleme varasemalt käinud kontsertreisidel Venemaal, Rootsis, Soomes, Saksamaal ning aastal 2010 korraldasime Eestis esimese rahvusvahelise käsikellafestivali Bell Force 2010, kus osales ansambleid Eestist, Saksamaalt ja USA-st..

Struktuur: Hetkel tegutseb stuudios 5 erineval mängutasemel ansamblit: 2 täiskasvanute ansamblit, 2 koolinoorte ansamblit, 1 lasteansambel-kokku ca 50 inimest. Regulaarsed ansambliproovid toimuvad lasteansamblitel 2 korda nädalas ja täiskasvanutel 1 kord nädalas.

2013.a septembris alustas MTÜ tütarettevõttena tegevust erahuvialakool Pärnu Käsikellakool. Kõik käsikellastuudio ansamblimängijad on ühtlasi selle huvikooli õpilased.

MTÜ liikmeid on kokku 3: Kersti Hint, Elo Kesküla ja Helvi  Treiblut. Liikmed on ühtlasi ka MTÜ juhatuses ning kaks neist, Elo Kesküla ja Helvi Treiblut on ka ansamblite juhendajad.

MTÜ Pärnu Käsikellastuudio põhikiri

MTÜ Pärnu Käsikellastuudio põhikiri on nähtav siin: http://www.ge.tt/3Zwme9E1?c

MTÜ Pärnu Käsikellastuudio majandusaasta aruanne 2012a.

MTÜ Pärnu Käsikellastuudio majandusaasta aruanne 2012 on nähtav siin: http://www.ge.tt/3Zwme9E1?c

MTÜ Pärnu Käsikellastuudio majandusaasta aruanne 2011.a


MTÜ Pärnu Käsikellastuudio majandusaasta aruanne 2011.a on nähtav siin: http://www.ge.tt/3Zwme9E1/v/0?c

esmaspäev, 20. mai 2013

"Kevadehelinad" raekojas!


Nagu juba heaks traditsiooniks kujunenud, võtab Pärnu käsikellastuudio lõppeva hooaja tegemised kokku suure kevadkontserdiga, kus astuvad üles neli omanäolist ansamblit: noorteansambel, kontsertansambel ning kaks täiskasvanute gruppi. Kuulda ja näha saab muuhulgas huvitavat muusikalist eksperimenti noorteansambli iseseisva, ilma dirigendi abita ülesastumise näol. Selline esinemisviis on julgustükk täiskasvanutegi jaoks, lastest rääkimata. Täiskasvanute ansambel naases nädalapäevad tagasi kontsertreisilt Saksamaale ja Rootsi. Koos Pärnu kammerkooriga anti neli ülimenukat kontserti erinevates linnades. Esitusele tuleb üks osa sakslasi vaimustanud kavast. Praegune koolinoortest koosnev kontsertansambel on saavutanud oma alal pea tipptaseme. Nende hulgas on mitu abiturienti, kes sügiseks Pärnu tolmu jalgelt pühivad. Seetõttu kuuleb publik ansambli virtuoosset mängu teisipäevasel raekoja kontserdil kahjuks viimaseid kordi. Käsikelladega koos ja ka eraldi astub lavale noor ja särav Eliisabet Tiits, kes on Anne Uusna laulustuudio solist. Sel sügisel tähistab stuudio oma 15.aastapäeva ning ettevalmistused juubelikontsertideks on juba alanud. Seda näitab ansamblite hea mängutehniline tase ning huvitav ja mitmekülgne repertuaarivalik. Septembris muutub ka stuudio õppevorm. Praegu tegutseva mittetulundusühingu allüksusena alustab tegevust Pärnu Käsikellakool , kus põnevat ja erilist käsikellamängu on võimalus õppida huviharidusena nii lastel kui ka täiskasvanutel. Koolikatsed toimuvad juunis ja septembris. Kellel on huvi käsikellade ja meie tegemiste vastu, siis parim reklaam on asi ise- tulge meid kuulama ja vaatama!